Naujienos Skelbimas dėl nepriklausomo kandidato, turinčio žinių ūkio šakos, kurioje veikia bendrovę, atrankos užimti AB „Šiaulių energija“ valdybos nario pareigas

Skelbimas dėl nepriklausomo kandidato, turinčio žinių ūkio šakos, kurioje veikia bendrovę, atrankos užimti AB „Šiaulių energija“ valdybos nario pareigas

2018.07.27

Vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“ (toliau-Aprašas), AB „Šiaulių energija“ skelbia nepriklausomo nario (toliau-Kandidato), turinčio žinių ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė atranką į AB „Šiaulių energija“ valdybą.

1. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda į bendrovės strategijos santrauką AB „Šiaulių energija“ interneto svetainėje:

1.1. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, bendrovės kodas 245358580, buveinės adresas Pramonės g. 10, LT-78502, Šiauliai.

1.2. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.senergija.lt

1.3. Nuoroda internete į Bendrovės veiklą: http://www.senergija.lt/Apie-bendrove/Bendroves-veikla

1.4. Atranką vykdys Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.

1.5. Kandidatas į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius renkamas iki esamos valdybos kadencijos pabaigos (2022 m. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo).

1.6. Atrankos būdas: pokalbis.

1.7. Atranka skelbiama į kandidato, turinčio žinių ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė (Aprašo- 6.4.3 papunktis).

1.8. Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio žinių ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (šilumos gamyba ir (ar) tiekimas);

2.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

2.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

2.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

3. Specialieji reikalavimai:

3.1. turėti ne mažesnės kaip 3 metų vadovaujamo darbo šilumos ūkio gamybos ir tiekimo šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtį;

3.2. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

3.3. turėti bendradarbiavimo su veiklą reguliuojančiomis institucijomis patirties;

3.4. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

3.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

4. Nepriklausomumo kriterijai:

4.1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti AB „Šiaulių energija“ vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat AB „Šiaulių energija“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš AB „Šiaulių energija“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

4.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise AB „Šiaulių energija“ akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

4.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su AB „Šiaulių energija“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Šiaulių energija“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

4.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

4.6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba Aprašo 8.1–8.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

4.7. kandidatas neturi būti ėjęs AB „Šiaulių energija“ valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

4.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;

4.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas Aprašo 8.6 papunktyje) ir bendrovės interesų konfliktas.

5. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

5.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ;

kandidato gyvenimo aprašymas;

5.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5.3 aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5.4. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.

6. Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

6.1. asmeniškai, pateikiant dokumentus adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, 101 kab., darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 14.00 val., pietų pertrauka 11.30-12.00 val.;

6.2. paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu Pramonės g. 10, LT- 78502 Šiauliai;

6.3. elektroniniu paštu: valdone.m@senergija.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo - Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. vadybininkė Valdonė Motiejūnienė, tel. (8 41) 591 210, el. paštas: valdone.m@senergija.lt

Sekretorė-referentė Alina Indienė, tel. 591200, el. paštas: info@senergija.lt

Papildoma informacija.Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos patvirtinimo“

Aprašo pakeitimai

« Atgal