Naujienos Skelbimas dėl nepriklausomo kandidato, turinčio kompetenciją finansų srityje, atrankos į AB „Šiaulių energija“ valdybos nario pareigas

Skelbimas dėl nepriklausomo kandidato, turinčio kompetenciją finansų srityje, atrankos į AB „Šiaulių energija“ valdybos nario pareigas

2018.05.30

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 245358580, adresas Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, skelbia nepriklausomo kandidato, turinčio kompetenciją finansų srityje, Bendrovės valdybos nario atranką.

Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.senergija.lt

Nuoroda internete į Bendrovės veiklą  http://www.senergija.lt/Apie-bendrove/Bendroves-veikla

Atranką vykdys Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatas į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius renkamas iki esamos valdybos kadencijos pabaigos (2022 m. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo).

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 2. turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo finansų valdymo srityje, darbo finansų konsultavimo, finansų ir / ar ekonominės analizės ar audito srityse patirtis įmonėje ar įmonių grupėje, kuri atitinka vidutinei ir / ar didelei įmonių grupei keliamus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatyme;
 3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
 4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

Nepriklausomumo kriterijai:

 1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
 2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos Bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
 3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės, išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą;
 4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo Nepriklausomumo kriterijų 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai;
 7. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;
 9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šio skelbimo Nepriklausomumo 6 punkte) ir Bendrovės interesų konfliktas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ;
 2. kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti iki 2018 m. birželio 19 d.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

 1. asmeniškai, pateikiant dokumentus adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, 101 kab., darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 14.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
 2. Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu Pramonės g. 10, LT- 78502 Šiauliai.
 3. Elektroniniu paštu valdone.m@senergija.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Personalo skyriaus vadybininkė Valdonė Motiejūnienė, tel. (8 41) 591 210, el. paštas valdone.m@senergija.lt

Sekretorė-referentė Alina Indienė, tel. 591200, el. paštas info@senergija.lt

Papildoma informacija. Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašas .

« Atgal